Zespół Szkół Rzemieślniczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Rzemieślniczych.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.03.2021.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020, a zaktualizowano dnia 25.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jestEwa Stecko, adres poczty elektronicznej zsrz@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 482 03 28 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły i Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych nie jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca w Zespole Szkół Rzemieślniczych zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się petenci, załatwiana była na parterze budynku w pomieszczeniach biurowych.

BUDYNEK SZKOŁY Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
1. Główne wejście znajduje się od ul. Zygmunta Chmielewskiego 19. Do wejścia prowadzą 3 stopniowe schody, wejście nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o wizycie można skorzystać z przenośnej rampy podjazdowej lub schodołązu gąsiennicowego dla wózków obsługiwanego przez pracowników szkoły. Schody posiadają pasy antypoślizgowe i poręcz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
2. Szkoła wyposażona jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach na wyższe kondygnacje. Schodołaz obsługuje osoba przeszkolona.
3. Ponadto do budynku szkoły prowadzą dodatkowo 2 wejścia usytuowane od strony parkingu szkolnego. Jedno z nich jest wolne od barier architektonicznych dla wózków inwalidzkich, wejście umożliwia dostęp tylko do sali gimnastycznej. Drugie posiada schody wyposażone w poręcz oraz pasy antypoślizgowe.
4. Na terenie szkoły znajduję się parking dla pracowników szkoły, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną miejsca parkingowe nie są oznakowane.
5. Drzwi do budynku nie są automatycznie otwierane.
6. Na portierni jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne i korytarze przy salach lekcyjnych.
7. Nieopodal wejścia głównego znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze.
8. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
9. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
10. Stopnie schodów wewnętrznych, zarówno pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowymi nakładkami, w kolorze żółtym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku szkoły nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.
1. W budynku nie ma oznaczeń w języku Barile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniana jest w sposób głosowy. Informacja głosowa przekazywana jest wchodzącym przez dyżurującego pracownika.
3. Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna w sekretariacie szkoły (sekretariat znajduje się na parterze).
4. Kontakt SMS. W celu umożliwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi udostępniamy numer: 451 164 603 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w szkole mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego on-line.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej: zsrz@miasto.szczecin.pl,
2. platformy ePUAP
3. e-Doręczenia
4. wiadomości SMS wysyłaną na numer 451 164 603
W zgłoszeniu należy wskazać:
1. imię i nazwisko osoby uprawnionej
2. wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić
3. podać datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
Szkoła po otrzymaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę jego realizacji.

BUDYNEK INTERNATU Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
1. Do budynku internatu prowadzi wejście znajdujące się na terenie wewnętrznym szkoły, do którego prowadzi droga dojazdowa od ul. Zygmunta Chmielewskiego 19.
2. Do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wcześniejszym poinformowaniu internatu o wizycie można skorzystać z przenośnej rampy podjazdowej lub schodołązu gąsiennicowego dla wózków, obsługiwanego przez pracowników szkoły. Schody posiadają pasy antypoślizgowe i poręcz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy internatu.
3. Internat wyposażony jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach na wyższe kondygnacje. Schodołaz obsługuje osoba przeszkolona.
4. Drzwi do budynku nie są automatycznie otwierane.
5. Nieopodal wejścia głównego znajduje się gabinet kierownika internatu, intendenta, kierownika CKZ, pielęgniarki szkolnej. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze.
6. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
7. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
8. Stopnie schodów wewnętrznych, zarówno pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowymi nakładkami, w kolorze żółtym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Do internatu może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku szkoły nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.
1. W budynku nie ma oznaczeń w języku Barile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniana jest w sposób głosowy. Informacja głosowa przekazywana jest wchodzącym przez dyżurującego pracownika.
3. Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna w gabinecie kierownika internatu (gabinet znajduje się na parterze).
4. Kontakt SMS. W celu umożliwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi udostępniamy numer: 451 164 603 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w internacie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Internat nie zapewnia tłumacza języka migowego on-line.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej: zsrz@miasto.szczecin.pl,
2. platformy ePUAP
3. e-Doręczenia
4. wiadomości SMS wysyłaną na numer 451 164 603
W zgłoszeniu należy wskazać:
1. imię i nazwisko osoby uprawnionej
2. wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić
3. podać datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Szkoła po otrzymaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę jego realizacji.